Politica de confidențialitate

Politica de prelucrare a datelor personale pentru soluționarea solicitărilor prin ECC-Net 2

Cuprins

 1. Introducere
 2. De ce prelucrăm datele dumneavoastră?
 3. Ce date colectăm și prelucrăm?
 4. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
 5. Cum vă protejăm datele dumneavoastră?
 6. Cine are acces la datele dumneavoastră și către cine sunt transmise?
 7. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?
 8. Informații de contact
 9. Unde puteți găsi mai multe informații

1. Introducere

Această declarație de confidențialitate explică motivul prelucrării, modul de colectare, tratare și asigurare a protecției tuturor datelor dumneavoastră personale oferite, cum sunt utilizate informațiile și ce drepturi vă puteți exercita în legătură cu datele dumneavoastră (dreptul de acces, rectificare, blocare etc.).

Instituțiile europene se angajează să vă protejeze și să vă respecte viața privată. Întrucât acest serviciu/aplicație colectează și procesează mai departe datele dumneavoastră personale se aplică Regulamentul nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

ECC-Net (Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor) urmărește să promoveze încrederea consumatorilor prin consilierea cetățenilor asupra drepturilor lor în calitate de consumatori și să faciliteze accesul la soluționarea problemelor, în cazurile în care consumatorii au achiziționat ceva dintr-un alt stat decât cel în care locuiesc (transfrontalier). Centrele Europene ale Consumatorilor oferă consumatorilor o gamă variată de servicii, de la informarea acestora asupra drepturilor lor, la consilierea și sprijinul oferite în vederea soluționării reclamațiilor transfrontaliere și la informarea în privința mijloacelor disponibile pentru soluționarea litigiilor. De asemenea, Centrele oferă consiliere în ceea ce privește procedurile de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) consumatorilor din întreaga Europa și le facilitează accesul informat la asemenea proceduri, atunci când soluționarea pe cale amiabilă nu a fost posibilă și dacă o procedură SAL este disponibilă.

Pentru a permite ECC-Net să ofere serviciile menționate mai sus, un instrument pentru gestionarea solicitărilor (IT Tool), ECC-Net 2, este utilizat pentru a colecta și prelucra reclamațiile și datele necesare, inclusiv datele dumneavoastră personale. IT Tool este operat de Comisia Europeană.

Colectarea și prelucrarea datelor personale menționate mai sus prin intermediul ECC-Net 2 respectă prevederile Regulamentului nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, în mod special articolul 5, paragrafele a și b.

2. De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

Scopul operațiunii de prelucrare: Head of Unit E.3: Consumer Enforcement and Redress, Directoratul-General pentru Justiție și Consumatori, Comisia Europeană (de aici înainte, Operatorul) colectează și utilizează informațiile dumneavoastră personale pentru a sprijini activitatea Centrelor Europene ale Consumatorilor.

Scopul Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) este să ofere consumatorilor informare și consiliere asupra drepturilor lor și să le ofere asistență în privința tratării reclamațiilor și litigiilor lor transfrontaliere în cadrul EU/EEA, astfel încât consumatorii să beneficieze deplin de piața internă.

Pentru a-și îndeplini rolul, ECC-Net 2 este utilizat de Centre pentru a prelucra datele relevante în măsura și atât timp cât este necesar, pentru unul sau mai multe din scopurile următoare:

 • pentru a permite comunicarea dintre Centru și consumator
 • pentru a facilita evaluarea unei solicitări
 • pentru a încerca soluționarea reclamațiilor sau a litigiilor, fie direct cu comerciantul reclamat sau prin intermediul unei entități SAL
 • pentru a permite consumatorilor să urmărească stadiul solicitărilor lor
 • pentru a oferi statistici anonimizate, inclusiv în privința suspiciunilor de încălcări ale legislației

Mai multe informații privind ECC-Net pot fi găsite aici: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en

ECC-Net 2 se supune următoarelor reglementări:

Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE, în special articolele 2 și 3(1)(c) și (d) ale acestui Regulament.

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, în special articolul 21.

Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum), în special articolul 14 al Directivei.

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, în special articolul 27(1).

Regulamentul nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Având în vedere articolul 5 al Regulamentului (CE) 45/2001, menționat mai sus, prelucrarea datelor este considerată a fi legitimă întrucât este necesară pentru a se respecta dispozițiile instrumentelor legale menționate mai sus și pentru a asigura îndeplinirea de către Comisie a obligațiilor sale legale.

3. Ce date colectăm și prelucrăm?

Colectăm date despre următoarele categorii de utilizatori:

 • Consumatori din Uniunea Europeană, Norvegia și Islanda care abordează Centrele pentru informare și asistență (Consumatori);
 • Persoanele de contact pentru comercianții din Uniunea Europeană, Norvegia și Islanda implicați în reclamațiile sau litigiile consumatorilor (Reprezentanții comercianților);
 • Persoanele de contact din cadrul entităților SAL (Reprezentanții SAL).

Datele personale colectate și prelucrate mai departe sunt:

a) Pentru Consumatori:

(i)   Datele prelucrate sunt:

 • Numele consumatorului/solicitantului;
 • Adresa;
 • Codul poștal;
 • Țara de reședință;
 • Telefon;
 • E-mail;
 • Sex;
 • Limba de comunicare;
 • Rezumat/Descriere a solicitării

(ii)  Mai multe date personale pot fi colectate cu consimțământul expres al consumatorilor, dacă sunt necesare pentru instrumentarea reclamației, precum datele bancare.

b) Pentru Reprezentanții Comercianților:

Datele reprezentanților individuali ai comercianților sunt rareori stocate în sistem, dar, atunci când sunt prelucrate, pot include:

 • Numele reprezentantului comerciantului;
 • Adresa profesională;
 • Codul poștal;
 • Țara;
 • Telefonul profesional;
 • E-mailul profesional;

c) Pentru Reprezentanții SAL:

Datele reprezentanților individuali ai SAL sunt rareori stocate în sistem, dar, atunci când sunt prelucrate, pot include:

 • Numele reprezentantului SAL
 • Adresa profesională;
 • Codul poștal;
 • Țara;
 • Telefonul profesional;
 • E-mailul profesional.

4. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Datele personale ale consumatorilor, ale reprezentanților comercianților și ale reprezentanților SAL vor fi păstrate atât timp cât un caz rămâne deschis și nu mai mult de un an după ce a fost închis. Acest lucru are drept scop să permită o continuare, dacă apar elemente noi după închiderea cazului. După ce perioada de păstrare expiră, informația este anonimizată și păstrată doar pentru scopuri statistice.

5. Cum vă protejăm datele dumneavoastră?

Toate datele în format electronic (e-mailuri, documente, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene sau ale contractorilor săi; operarea acestora respectă Decizia Comisiei Europene 2017/46 din 10 ianuarie 2017 privind siguranța sistemelor de comunicare și informatice utilizate de Comisie (C/2016/8998).

Contractorii Comisiei sunt ținuți printr-o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei și de obligațiile de confidențialitate care decurg din Regulamentul (UE) 2016/679.

6. Cine are acces la datele dumneavoastră și către cine sunt transmise?

Pentru a vă soluționa solicitarea, aceasta poate fi transmisă, cu consimțământul dumneavoastră expres, către Centrul în care își are sediul comerciantul sau, atunci când este cazul, către organismele relevante, precum o entitate SAL sau o autoritate de aplicare a legii (NEB).

Solicitările astfel transmise pot duce la contacte cu comercianții. Atunci când astfel de contacte au loc, datele dumneavoastră pot fi transmise doar în măsura în care este nevoie pentru a soluționa solicitarea.

Accesul la datele dumneavoastră personale este permis doar personalului autorizat în concordanță cu principiul ”cât este nevoie să fie știut”. Acest personal este ținut să respecte reglementările, statutele și convențiile suplimentare, dacă este cazul, privind confidențialitatea.

Personalul autorizat sunt consilierii în cadrul Centrelor Europene ale Consumatorilor și personalul Comisiei Europene însărcinat cu managementul ECC-Net 2.

Norvegia și Islanda sunt state EEA/EFTA și membre ale Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor. Transferul între Centrele din UE și Centrele din Norvegia sau Islanda sunt considerate un transfer în temeiul articolului 8 din Regulamentul 45/2001.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

În conformitate cu Regulamentul (CE) 45/2001, sunteți îndreptățiți să vă accesați datele personale și să rectificați și/sau să le blocați în cazul în care datele sunt incorecte sau incomplete. Vă puteți exercita drepturile contactând Centrul European al Consumatorilor pe care l-ați contactat sau operatorul ori, în caz de conflict, Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Comisiei și, dacă este necesar, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, utilizând informațiile de contact oferite mai jos, la punctul 8.

Drepturile dumneavoastră:

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care ECC ROMÂNIA le prelucrează:

Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției “Contul meu”.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică ECC ROMÂNIA) să verifice corectitudinea Datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

 

– operatorul (de exemplu, ECC ROMÂNIA) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz ECC ROMÂNIA) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (ECC ROMÂNIA) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de ECC ROMÂNIA.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul “dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

8. Informații de contact

Dacă aveți comentarii sau întrebări, orice problemă sau o reclamație în privința colectării și utilizării datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați Centrul European al Consumatorilor pe care l-ați contactat sau Controlorul de date, utilizând următoarele informații de contact:

Centrul European al Consumatorilor din România

e-mail: office@ecc.interpixel.eu

telefon: +40.21.307.67.62

Operatorul

Head of Unit E.3: Consumer Enforcement and Redress

Directoratul-General pentru Justiție și Consumatori

Comisia Europeană

e-mail: JUST-E3@ec.europa.eu

telefax:+32 2 2989432

Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) al Comisiei: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Autoritatea Europeană pentru Protecția datelor (EDPS): edps@edps.europa.eu.

9. Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu Protecția Datelor al Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor personale. Registrul poate fi accesat la următorul link: http://ec.europa.eu/dpo-register

Newsletter

Vă puteți abona la newsletter-ul ECC Romania utilizând formularul disponibil pe prima pagină și în paginile din interior ale site-ului. Abonarea presupune exprimarea unui consimțământ expres în vederea prelucrării datelor dumneavoastră persoanale (e-mail și, dacă sunt furnizate, numele și prenumele) în scopul primirii de mesaje electronice (newsletter) având drept obiect informarea și educarea consumatorilor.

Vă puteți dezabona oricând utilizând fie link-ul specific din fiecare mesaj primit sau trimițându-ne un e-mail la adresa office@ecc.interpixel.eu.

Cookies

Site-ul www.eccromania.ro folosește module cookies pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor și vizitatorilor săi.

 1. Definiția modulelor cookie

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site, cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

 1. Rolul modulelor cookie

Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-ului web.

 1. Informații accesate cu ajutorul modulelor cookie

Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea persoanelor.

 1. Utilizarea modulelor cookies plasate la terți

Site-ul nu utilizează module cookie plasate la terți, însă beneficiază de modulul de analiză trafic Google Analytics, care introduce propriile cookies. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 1. Gestionarea modulelor cookie utilizate de www.eccromania.ro

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră, vă rugam să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți.

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).

Pentru mai multe informații despre cookies clic aici.