Vânzarea la distanță

1. Generalități

Pentru ca regulile privind vânzarea la distanță să se aplice trebuie să fie îndeplinite minim două condiții.

Astfel, prima condiție este ca respectivul contract de vânzare bunuri și/sau prestare de servicii să fie încheiat între un consumator (persoana fizică sau grupul de persoane fizice care achiziționează bunuri și servicii pentru uzul propriu și acționează în afara activității lor comerciale, artizanale sau liberale) și un profesionist.

Cea de-a doua condiție este ca respectivul contract să fie încheiat prin mijloace de comunicație la distanță, adică un mijloc care nu presupune prezența fizică simultană a părților. Atenție, profesionistul trebuie să utilizeze în mod exclusiv înainte de și la încheierea contractului una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.

În legislație sunt stabilite contractele cărora, chiar și atunci când sunt încheiate prin mijloace de comunicație la distanță, nu li se aplică regulile privind vânzarea la distanță:

contractele de prestare a unor servicii sociale;
contractele de prestare a serviciilor de sănătate;
contractele care au ca obiect jocurile de noroc;
contractele privind serviciile financiare;
contractele referitoare la crearea, dobândirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil;
contractele având ca obiect construirea unor clădiri noi, transformarea substanțială a unor clădiri existente și închirierea de locuințe în scopuri rezidențiale;
contractele privind pachetele de servicii turistice;
contractele privind timeshare-ul;
contractele având ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a alstor bunuri destinate consumului casnic, livrate fizic de un profesionist care se deplasează frecvent și periodic la locuința, reședința sau locul de muncă al consumatorului;
contractele de prestare a unor servicii de transport de pasageri;
contractelor încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de comunicații electronice prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune executarea unei singure prestații, realizată simultan încheierii contractului și nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitării consumatorului.

2. Înainte de încheierea contractului la distanță

Înainte ca un contract la distanţă să producă efecte obligatorii asupra consumatorului (înainte de încheierea acestuia), profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

 • principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor;
 • identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;
 • adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;
 • preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul;
 • costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
 • modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;
 • în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, precum şi formularul tipizat de retragere;
 • acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;
 • în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere, informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile;
 • în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;
 • o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;
 • acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;
 • existenţa codurilor de conduită relevante şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;
 • durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
 • acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului;
 • acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;
 • acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;
 • acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă cunoştinţă;
 • acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

Informațiile trebuie prezentate într-un limbaj simplu și inteligibil. În funcție de fiecare tehnică de comunicație la distanță, modul în care informațiile vor fi oferite diferă. De exemplu, un site va afișa întotdeauna aceste informații în scris, dar nu pentru că acest lucru este obligatoriu, ci pentru că este cel mai adecvat mod de a informa consumatorul.

În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanță care permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, profesionistul trebuie să furnizeze, cel puțin informațiile privind principalele caracteristici ale produsului, identitatea sa, prețul total, dreptul la retragere, durata contractului, iar pentru contractele pe durata nedeterminată, modalitățile de încetare a acestuia.

În cazul conversațiilor telefonice, la începutul fiecărei conversații cu consumatorul profesionistul are obligația de a-și declina identitatea, precum și de a indica în mod explicit scopul comercial al apelului. În cazul în care urmează a se încheia un contract prin intermediul telefonului, profesionistul trebui să transmită consumatorului oferta făcută telefonic, iar angajamentul acestuia începe numai după ce a semnat oferta sau și-a transmis consimțământul în scris.

3. Încheierea contractului la distanță

Momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul confirmării, pe suport durabil, de către profesionist, a acceptării comenzii transmise de consumator.

Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat.

Respectiva confirmare include toate informaţiile menţionate anterior, cu excepţia cazului în care profesionistul a transmis deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanţă.

4. Dreptul de retragere

Consumatorul poate renunța la un contract încheiat la distanță, deci la produsul sau serviciul comandat și livrat, fără penalități, decât cele stabilite de lege, și fără invocarea vreunui motiv.

Termenul în care se poate consumatorul poate renunța la contract este de 14 zile calendaristice și începe să fie calculat:

 • de la data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
 • din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
  • în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
  • în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
  • în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;
 • în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, de la data încheierii contractului.

În cazul în care informațiile privind dreptul de retragere nu au fost furnizate pe suport durabil, termenul de denunțare unilaterală este de 12 luni și începe să curgă de la datele menționate mai sus. Dacă în această perioadă de 12 luni profesionistul transmite informațiile privind dreptul de retragere, termenul de 14 zile începe să curgă de la data transmiterii informațiilor.

Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

 • de a folosi modelul de formular de retragere stabilit prin lege;
 • de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

Consumatorul își exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă înaintea expirării perioadei respective.

Profesionistul poate, în plus, să acorde consumatorului opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.

Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine consumatorului.

Consumatorul nu poate fi obligat să returneze produsul în ambalajul original sau utilizând aceeași firmă de curierat. De asemenea, consumatorul nu poate fi obligat să suporte o reducere a sumei plătite pentru produs, cu titlu de uzură a produsului.

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării la consumator, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Profesionistul rambursează sumele folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.

Profesionistul poate reduce suma plătită de consumator cu valoarea diminuată a produselor. Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere.

Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Consumatorul nu se poate retrage din anumite contracte:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 • furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 • contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
 • prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 • furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

5. Executarea contractului la distanță

Profesionistul trebuie să-și îndeplinească obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda.

Părțile pot stabili însă un alt termen de livrare, iar în acest caz termenul stabilit între părți este cel care se va aplica.

În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul de maxim 30 de zile, consumatorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care profesionistul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

În cazul rezoluţiunii sau, după caz, rezilierii contractului, profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de terminare a contractului.

În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu alte cuvinte, dacă produsul este deteriorat sau distrus înainte de a ajunge la consumator, profesionistul este cel care suportă pierderea.

Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului faţă de transportator.