Vânzarea produselor și garanțiile

1. Garanția produselor

Garanția poate fi obligația legală a vânzătorului (garanție legală de conformitate) sau orice angajament asumat de vânzător sau producător (garanție comercială) față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările și completările ulterioare, reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă și garanțiile asociate acestora, în vederea asigurării protecției consumatorilor. Legea se aplică și vânzării produselor folosite, precum și produselor de folosință îndelungată câștigate la tombole, concursuri ori acordate cu titlu gratuit de comerciant.

În categoria produselor trebuie observat că, sub imperiul Legii nr. 449/2003, produsele de folosință îndelungată și produsele nealimentare de uz curent nu mai au un regim juridic diferit, toate produsele – fie că vorbim de autovehicule, pantofi, aparatură electrocasnică, haine, aparatură audio, video sau pur și simplu o matură – se vor supune acelorași reguli.

Cu toate acestea, există și câteva categorii de produse (excepții) cărora nu le sunt aplicabile regulile statuate de Legea nr. 449/2003, după cum urmează:

 • bunurile vândute în urma confiscărilor, în cadrul procedurilor de executare silită sau pe baza unui act emis de autoritățile judecătorești;
 • apa;
 • gazele care nu sunt ambalate într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă;
 • energia electrică.

2. Garanția legală de conformitate

Garanția de conformitate este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant. Clauzele contractuale sau înțelegerile încheiate înainte ca lipsa de conformitate să fie cunoscută de consumator și comunicată vânzătorului, care limitează sau înlătură, direct sau indirect, drepturile consumatorilor prevăzute de Legea nr. 449/2003, sunt nule de drept.

Vânzătorul are obligația de a livra produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, indiferent de forma în care se încheie, verbal sau scris.

Se consideră că un produs este în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) produsul corespunde descrierii făcute de vânzător și are aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat ca mostră sau model;

b) produsul corespunde oricărui scop specificat solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

Lipsa de conformitate are în vedere acele situații în care vânzătorul nu își respectă obligația asumată prin contractul încheiat de a livra consumatorului produsul adaptat scopului solicitat de acesta. Această situație are în vedere cazurile în care consumatorul are nevoie de produse cu anumite caracteristici, iar pentru a le obține trebuie să încheie un contract prin care agentul economic se obligă fie să fabrice un produs cu aceste caracteristici, fie să modifice un produs pentru a-i conferi caracteristicile dorite de consumator.

c) produsul corespunde scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;

Lipsa de conformitate în acest caz se încadrează perfect în noțiunea de defect, cu alte cuvinte, produsul nu funcționează așa cum ar trebui, spre exemplu congelatorul nu îngheață, pantofii se rup la prima purtare, motorul mașinii de spălat nu rotește cuva, becul se arde după cinci minute de la instalare etc.

d) prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

În acest caz, lipsa de conformitate se evaluează în funcție de două elemente, respectiv natura produsului și declarațiile privind produsul, făcute în special prin publicitate sau prin înscrierea pe etichetă.

Există o lipsă de conformitate și în următoarele două situații:

a) produsul achiziționat de consumator este instalat incorect de către vânzător, în condițiile în care instalarea este stipulată în contract ca obligație a vânzătorului;

b) produsul destinat a fi instalat de către consumator a fost incorect instalat de acesta din cauza unor deficiențe în instrucțiunile de utilizare.

Termenul de garanție legală de conformitate este de 2 ani și se calculează de la data livrării produsului.

Pentru produsele folosite se poate conveni cu vânzătorul reducerea termenului de 2 ani, dar nu mai puțin de un an de la data livrării produsului.

Termenul de garanție legală de conformitate, în cazul produselor de folosință îndelungată a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, se reduce la această perioadă.

Prezumția lipsei de conformitate presupune considerarea produsului ca fiind lipsit de calitate și performanță încă de la achiziționare. Astfel, orice lipsă de conformitate apărută într-un termen de 6 luni de la data livrării produsului se considerată a fi existat la momentul livrării.

Pentru a opera prezumția lipsei de conformitate este necesar ca vânzătorul să fie informat despre aceasta în termen de 2 luni de la data la care consumatorul a constatat-o, dar până la împlinirea termenului de 6 luni de la data livrării produsului.

În afara termenului de 6 luni, consumatorul poate uza de termenul de 2 luni în care trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de neconformitate (termen care curge de la data la care consumatorul a constat neconformitatea), până la împlinirea termenului de 2 ani. În acest caz, consumatorul trebuie să dovedească faptul că produsul a fost lipsit de conformitate la predare. În situația în care consumatorul nu anunță vânzătorul în cadrul acestui termen, acesta nu va mai putea solicita remedierea lipsei de conformitate.

În cadrul prezumției lipsei de conformitate obligația de a dovedi că produsul nu a fost lipsit de conformitate la predare aparține vânzătorului și nu consumatorului. Însă, această regulă este valabilă doar în cadrul termenului de 6 luni de la data livrării produsului.

Prezumția lipsei de conformitate nu poate fi invocată atunci când:

 • este incompatibilă cu natura produsului – această situație intervine, în general, în cazul produselor a căror durata de viață este mai mică de 6 luni, spre exemplu alimentele;
 • este incompatibilă cu natura lipsei de conformitate – lipsa de conformitate este provocată de utilizarea incorectă a produsului de către consumator sau de uzura normală a produsului (ex: încălțăminte, haine).

3. Garanția comercială sau convențională – Contractul de garanție

Garanția comercială sau convențională este garanția pe care vânzătorul sau producătorul o acordă în mod voluntar, în condițiile stabilite de acesta și care odată acordată, devine obligatorie din punct de vedere juridic.

Având în vedere această prevedere se impun câteva precizări:

 • avem de a face cu un contract încheiat între vânzător sau producător, pe de o parte, și consumator, de cealaltă parte, prin care vânzătorul/producătorul își asumă, gratuit, obligația de a garanta că produsul vândut consumatorului corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă, iar în cazul contrar de a restitui contravaloarea, a repara sau a înlocui produsul;
 • garanția prevăzută în Legea nr. 449/2003 este, sub aspectul naturii juridice, o garanție contractuală, cunoscută și sub denumirea de garanție convențională sau comercială. Este necesar să fie făcută o asemenea precizare pentru a se preveni confuzia cu alte tipuri de garanții, dar și pentru a stabili cu exactitate locul acesteia în dreptul civil român.

Încheierea unui contract de garanție nu este obligatorie pentru vânzător/producător decât în cazul în care acesta face unele declarații referitoare la o eventuală garanție sau menționează acordarea unei asemenea garanții comerciale în cadrul publicității făcute pentru produs.

Momentul încheierii contractului în cazul existenței din partea vânzătorului/producătorului a unor asemenea declarații publice este considerat a fi momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, deoarece consumatorul acceptă în același moment și oferta privind garanția comercială.

În cazul în care nu există asemenea declarații publice, momentul încheierii contractului este cel al acceptării din partea consumatorului a ofertei vânzătorului/producătorului.

Legea nu prevede o formă anume pentru contractul de garanție. Însă, la cererea consumatorului, contractul trebuie să îi fie oferit în scris sau pe orice suport durabil. Acest lucru poate fi realizat sub forma unui înscris de sine stătător – certificatul de garanție.

În cazul produselor de folosință îndelungată, certificatul de garanție este obligatoriu, chiar dacă nu se oferă o garanție comercială.

În primul rând, garanția comercială trebuie să cuprindă mențiuni cu privire la drepturile consumatorului care îi sunt oferite prin lege și să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanția oferită. Aceste mențiuni pot fi formulate de o manieră generală, ca de exemplu, drepturile consumatorilor sunt cele prevăzute în Legea nr. 449/2003, în special art. 9-14, sau pot fi enumerate, prin reproducerea articolelor din lege în cuprinsul garanției comerciale.

Mențiunea că drepturile dumneavoastră, în calitate de consumator, nu sunt afectate prin garanția comercială trebuie prevazută în mod expres.

În al doilea rând, garanția comercială trebuie sa conțină, în mod obligatoriu, clauze referitoare la:

 • elementele de identificare a produsului;
 • termenul de garanție;
 • modalitățile de asigurare a garanției – întreținere, reparare, înlocuire;
 • denumirea și adresa vânzătorului;
 • denumirea și adresa unității service specializate.

În sfârșit, garanția comercială trebuie redactată în termeni simpli și ușor de înțeles. Referitor la acest aspect, având în vedere că este vorba de un contract încheiat între un comerciant și un consumator având ca obiect prestarea unor servicii, garanția comercială trebuie să respecte și dispozițiile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori.

Trebuie menționat că lipsa acestor elemente obligatorii nu afectează valabilitatea garanției comerciale. Astfel, în cazul omiterii acestor elemente, garanția comercială rămâne valabilă. În acest caz consumatorul se poate folosi de declarațiile făcute de vânzător/producător și poate solicita vânzătorului respectarea obligațiilor menționate în aceste declarații.

După cum am vazut mai sus garanția comercială trebuie să menționeze expres că drepturile consumatorilor conferite prin lege nu sunt afectate prin garanția comercială oferită.

Ca o întărire a acestui aspect, legea interzice clauzele contractuale sau înțelegerile încheiate între vânzător și consumator înainte ca lipsa de conformitate să fie cunoscută de consumator și comunicată vânzătorului, care limitează sau înlătură, direct ori indirect, drepturile consumatorilor prevăzute de lege. Asemenea clauze contractuale sau înțelegeri sunt lovite de nulitate absolută.

Scopul obligației de menționare în cadrul garanției comerciale a drepturilor legale ale consumatorului, precum și a atestării că acestea nu sunt afectate de garanția comercială este acela de a aduce la cunoștința consumatorului existența și a altor căi de rezolvare a problemelor apărute. Având în vedere art. 25 din Legea nr. 499/2003, conform căruia drepturile consumatorilor prevăzute de prezenta lege sunt exercitate fără a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care reglementează răspunderea contractuală sau necontractuală, concluzionăm că ne aflăm în prezența unui drept de opțiune în privința temeiului juridic pe care consumatorul se poate baza în rezolvarea problemei sale.

Deși legea nu prevede nimic, opinia noastră este că această garanție comercială trebuie să ofere consumatorilor anumite beneficii în plus față de garanția legală, cum ar fi: prelungirea termenului de garanție, prelungirea perioadei pentru care acționează prezumția lipsei de conformitate, etc. și nu numai să reproducă conținutul garanției legale de conformitate.

Așa cum am văzut, garanția comercială reprezintă un contract încheiat între vânzător/producător și consumator. Prin urmare, atât timp cât prin acest contract nu sunt afectate drepturile legale ale consumatorilor, garanția comercială poate să vizeze cele mai diferite aspecte: durata termenului de garanție, durata prescripției lipsei de conformitate, modalitățile de remediere a lipsei de conformitate etc.

Vom prezenta cateva exemple de garanție comercială:

Termenul de garanție. Prin intermediul garanției poate fi oferit un termen mai mare de garanție decât cel de 2 ani prevăzut în lege sau unul mai mic.

În cazul unui termen de garanție mai mare, ofertantul poate menționa că drepturile prevăzute de lege se mențin neschimbate și pentru perioada de suplimentară sau pot prevedea noi modalități de asigurare a garanției.

În cazul unui termen de garanție mai mic, considerăm că această prevedere trebuie neapărat însoțită de o clauză care îmbunătățește garanția legală.

Ex. Termenul de garanție este de un an. Pentru această perioadă consumatorul va beneficia automat de înlocuirea produsului la apariția lipsei de conformitate cu excepția cazurilor în care lipsa de conformitate este minoră.

Prescripția lipsei de conformitate. Ofertantul poate extinde perioada pentru care operează prezumția lipsei de conformitate, de exemplu la un an sau pentru toată durata termenului de garanție legală. În schimb, termenul pentru care operează prezumția nu poate fi micșorat, acest lucru echivalând cu o limitare a drepturilor consumatorilor, ce atrage nulitatea absolută a unei asemenea clauze.

Modalități de remediere a lipsei de conformitate. Ofertantul poate preciza în cadrul garanției comerciale că produsul care prezintă o lipsă de conformitate va fi înlocuit direct, fără a mai exista un drept de opțiune între reparare și înlocuire. Deși în acest caz este eliminat un drept al consumatorului, nu asistăm la o limitare a drepturilor acestuia, datorită caracterului măsurii înlocuirii care prezintă avantaje pentru consumator față de reparare.

De asemenea, ofertantul poate preciza în cadrul garanției comerciale faptul că va restitui contravaloarea produsului, oricând apare o lipsă de conformitate, la cererea consumatorului.

4. Garanția pentru vicii ascunse

În sensul legislației privind protecția consumatorilor, termenul viciu ascuns este definit ca fiind deficiența calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat, care nu a fost cunoscută și nici nu poate fi cunoscută de către consumator prin mijloace obișnuite de verificare.

Condițiile pentru a fi considerat un viciu ascuns sunt:

 • consumatorul nu l-a cunoscut și, după împrejurări, printr-o verificare normală, dar atentă, nici nu putea să-l cunoască, nefiindu-i comunicat nici de către vânzător;
 • să fi existat în momentul încheierii contractului;
 • sa fie grav.

La aprecierea îndeplinirii primei condiții se va avea în vedere consumatorul prudent și diligent. Astfel, lipsa de informare, experiența și nepriceperea consumatorului nu fac ca viciile pe care nu le-a putut constata singur să fie considerate vicii ascunse.

Cea de-a doua condiție este îndeplinită și atunci când predarea produsului se face ulterior încheierii contractului.

Pentru viciile ivite ulterior contractării – produsul se defectează sau își pierde calitatea din cauza viciilor ivite după vânzare – vânzătorul nu răspunde, deoarece prin efectul încheierii contractului riscurile trec asupra consumatorului odată cu dreptul de proprietate.

În cazul în care proprietatea nu se transmite din momentul încheierii contractului, vânzătorul răspunde și pentru viciile ivite ulterior vânzării, dar până la momentul transferării dreptului de proprietate

Cea de-a treia condiție este îndeplinită dacă din cauza viciului:

 • produsul este impropriu întrebuințării la care este destinat după natura sa ori potrivit convenției;
 • valoarea de întrebuințare a produsului se micșorează într-atât încât dumneavoastră, în cunoștință de cauză, nu ați fi cumpărat sau ați fi plătit un preț mai mic.

Sarcina probei privind îndeplinirea condițiilor revine consumatorului.

În cazul unui viciu ascuns consumatorul are un drept de opțiune între:

 • rezoluțiunea vânzării – acțiune redhibitorie;
 • reducerea prețului – acțiune estimatorie;
 • remedierea defecțiunilor/înlocuirea produsului;
 • despăgubiri.

Rezoluțiunea contractului este admisibilă chiar și atunci când viciul nu face produsul absolut impropriu destinației sale normale.

Efectele juridice ale acțiunii redhibitorii:

 • vânzătorul restituie prețul vânzării și cheltuielile vânzării;
 • consumatorul predă vânzătorului produsul.

Acțiunea estimatorie operează atunci când viciul este de mică importanță.

Reducerea de preț va fi proporțională cu reducerea valorii lucrului datorată viciului.

Deprecierea valorii produsului se estimează prin expertiză.

Remedierea defecțiunilor – soluția întâlnită în practică – operează în următoarele situații:

 • este posibilă repararea produsului;
 • repararea nu ar ocaziona cheltuieli disproporționate cu valoarea produsului;
 • soluția nu contravine intereselor dumneavoastră.

Remedierea defecțiunilor/înlocuirea produsului se va face în termenul maxim stabilit de reglementări sau, după caz, prin contract. Acest termen curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism neutru (art. 13 – O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor).

Despăgubiri pot fi acordate în situația în care consumatorul dovedește că vânzătorul a fost de rea-credință (a cunoscut viciile produsului).

Răspunderea vânzătorului pentru vicii ascunse poate fi angajată pe toată perioada duratei medii de utilizare – intervalul de timp stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producator ori convenit de părți, în cadrul căruia produsele de folosință îndelungată trebuie să își mențină caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare

Se disting următoarele situații:

 • vânzătorul nu a cunoscut existența viciilor ascunse – termenul este de 6 luni;
 • vânzătorul a cunoscut existența viciilor și le-a ascuns cu viclenie – termenul este de 3 ani.

Termenele încep să curgă de la data descoperirii viciilor ascunse, însă cel mai târziu până la împlinirea unui an de la predarea produsului în primul caz.

Termenele de 6 luni, respectiv un an, sunt privite ca perioade limită în care viciile ascunse trebuie să fie descoperite, acestea nefiind susceptibile în întrerupere sau suspendare.

5. Răspunderea vânzătorului

Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă de conformitate existentă la momentul cand au fost livrate bunurile.

În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului aducerea produsului la conformitate.

Consumatorul are posibilitatea să aleagă modalitatea în care dorește să i se aducă la conformitate produsul (înlocuire, reparare, rezoluțiunea contractului, reducerea prețului), cu condiția ca modalitatea aleasă să nu fie disproporționată sau imposibilă.

O măsură reparatorie este considerată disproporționată dacă ea impune vânzătorului costuri nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie și imposibilă dacă vânzătorul nu are un produs identic pentru înlocuire.

În evaluarea rezonabilității costurilor se va ține cont de valoarea bunului, fără lipsa de conformitate, importanța lipsei de conformitate, eventualele inconveniente cauzate consumatorului.

În ceea ce privește modalitățile de aducere la conformitate, consumatorul poate solicita în primul rând repararea produsului, apoi înlocuirea acestuia, și în cele din urmă reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului.

În toate cazurile, aducerea la conformitate se face fără plată.

Noțiunea fără plată se referă la toate costurile necesare aducerii la conformitate, inclusiv costuri poștale, transport, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate, ambalare.

Repararea sau înlocuirea produselor trebuie adusă la îndeplinire într-un termen rezonabil, stabilit de comun acord între consumator și vânzător, și fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator. Caracterul rezonabil al perioadei de timp și existența inconvenientelor se analizează în funcție de natura produsului și scopul pentru care a fost achiziționat.

Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-primire. Pentru a opera repararea sau înlocuirea produselor se impune ca deficiențele apărute să nu fie imputabile consumatorului.

În cazul reparării produsului, vor fi montate numai piese noi.

Pentru produsul înlocuit/remediat operatorul economic are aceleași obligații ca și pentru produsul inițial. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte vor beneficia de un nou termen de garanție.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în termenul de garanție legală sau comercială prelungește termenul de garanție

Reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului intervin în trei cazuri:

a) când consumatorul nu a beneficiat nici de repararea, nici de înlocuirea produsului.

b) când vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă.

c) când vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-un termen de 15 zile, fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Câteva precizari trebuie făcute în legătuă cu reducerea corespunzătoare a prețului și rezoluțiunea contractului.

În primul rând, rezoluțiunea contractului presupune desființarea acestuia și repunerea părților în situația anterioară încheierii contractului, adică restituirea prestațiilor făcute de fiecare celuilalt: consumatorul trebuie să restituie produsul, iar vânzătorul trebuie să restituie suma platită la încheierea contractului. În al doilea rand, rezoluțiunea nu poate fi solicitată atunci când lipsa de conformitate este minoră.

Reducerea corespunzătoare a prețului presupune că, dacă toate condițiile enunțate mai sus sunt îndeplinite, consumatorul este de acord cu păstrarea produsului, chiar dacă acesta este afectat de o lipsă de conformitate, iar vânzătorul este obligat să restituie consumatorului partea din prețul plătit, corespunzătoare părții din produs afectate.

În cazul produselor de folosință îndelungată defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționare depășește 10% din durata de garanție, vor fi înlocuite sau se va restitui contravaloarea.

Vânzătorul poate fi obligat la plata despăgubirilor, potrivit clauzelor contractuale sau dispozițiilor legale, atât în cazul remedierii ori înlocuirii produselor, cât și în cazul în care consumatorul a suferit pierderi ca urmare a deficiențelor constate în cadrul termenului de garanție.

Soluționarea solicitării plății unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii ori înlocuirii produselor este de competența instanței de judecată ori a organului de mediere competent.

Vânzătorul nu răspunde în următoarele situații:

a) consumatorul, în momentul încheierii contractului, a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască lipsa de conformitate ori această lipsă își are originea în materialele furnizate de consumator. Aceasta înseamnă că vânzătorul nu răspunde pentru un viciu aparent care putea fi observat de consumator sau care ar fi trebuit să fie observat de consumator și nici pentru lipsa de conformitate care nu este rezultatul unei culpe personale.

b) vânzătorul probează că nu a cunoscut și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarațiile publice făcute de producător sau de reprezentantul acestuia;

c) vânzătorul probează că declarațiile publice făcute de producător sau de reprezentantul acestuia fuseseră corectate, la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

d) vânzătorul probează că decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice în cauză.

În plan juridic, distribuirea produselor presupune o succesiune de contracte separate și bilaterale. Această succesiune include: fabricantul, vânzătorul en gros, vânzătorul en detail, importatorul, după caz, consumatorul final.

Legea nr. 449/2003 reglementează acțiunea consumatorului final împotriva vânzătorului direct care, la rândul lui, se va întoarce împotriva propriului vânzător și așa mai departe până la vânzătorul vinovat de defecțiune, care se dovedește a fi de multe ori fabricantul sau producătorul.

Însă, dacă vânzătorul direct a dat indicații greșite cu privire la modul de utilizare a produsului, răspunderea se poate opri la el, chiar și în cazul în care produsul ar fi avut oarecare vicii, dar care nu ar fi condus la producerea niciunui prejudiciu în condițiile unei folosiri adecvate.

Legea nu prevede în mod expres o acțiune directă bazată pe garanția legală împotriva unui vânzător mai îndepărtat, așa cum prevăd unele sisteme de drept, ci numai împotriva vânzătorului imediat. Premisa că vânzătorul imediat corespunde cel mai bine așteptărilor consumatorilor depinde de împrejurări. Astfel, dacă a fost achiziționat un produs care poarta o marcă renumită, consumatorul se poate aștepta ca producătorul acelui produs să aibă un sistem de garanții mai bine pus la punct, astfel că ar prefera să se adreseze direct acestuia.

Într-o astfel de situație trebuie să contacteze vânzătorul pentru a afla dacă există sau nu o unitate service autorizată în România. Dacă vânzătorul nu răspunde, poate contacta ECC Romania.

6. Garanția Europeană

Potrivit legislației europene, noțiunea de garanție este înțeleasă în sensul garanției comerciale pe care operatorul economic producător, importator sau vânzător o oferă, în mod voluntar, consumatorului.

În esență, Directiva 1999/44/CE prevede că garanțiile, în sensul unor operațiuni comerciale voluntare, devin totuși obligatorii pentru cel care le-a declarat sub orice formă, astfel încât consumatorii să poată avea o bază juridică în situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea. Astfel, dacă printr-o reclamă sau prin certificatul de garanție se oferă garanție de 5 ani, atunci aceasta este obligatorie pentru comerciant.

Fiecare stat membru al UE are propriile reglementări cu privire la garanție – dacă un certificat de garanție trebuie emis sau nu, dacă este suficientă chitanța primită de la magazin pentru a solicita aducerea produsului la conformitate, etc. În România, spre exemplu, pentru produsele de folosință îndelungată se prevede obligativitatea pentru vânzător de a înmâna consumatorului, pe lângă instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere, eliberate de producător, și certificatul de garanție.

Pentru a obține informații cu privire la reglementările în domeniu, specifice fiecărui stat membru, consumatorii pot contacta Centrul European al Consumatorilor Romania.

Așa numitul certificat de garanție europeană nu există, vânzătorii nefiind obligați să emită un asemenea certificat doar pentru că produsul este comercializat în UE. Însă, dacă în certificatul de garanție se menționează că garanția este europeană atunci consumatorul poate solicita aplicarea garanției în oricare dintre statele membre ale UE, inclusiv România.

Cu toate acestea, dacă certificatul de garanție nu prevede aceasta, atunci nu se poate solicita aplicarea garanției decât în țară din care s-a achiziționat produsul. Deci, sunt foarte importante prevederile certificatului de garanție sau anunțurile publicitare făcute de comerciant în acest sens.

Nu de puține ori s-a întâmplat ca unitățile service din România să refuze repararea unui produs achiziționat dintr-un alt stat membru UE pe motiv că acesta nu a fost achiziționat din România sau pentru că personalul nu are instruirea necesară pentru a repara acel tip de produs ori că nu au piese de schimb pentru efectuarea reparației sau, mai mult decât atât, că nu au contract încheiat cu vânzătorul respectiv.

Însă, dacă în certificatul de garanție sau în declarațiile publice făcute de vânzător se menționează că garanția europeană se aplică pentru produsul respectiv și că este valabilă și în România, atunci reprezentantul legal al vânzătorului în România este obligat să accepte produsul defect în service și să îl repare.

Vânzătorul este responsabil pentru lipsa de conformitate a produsului pentru o perioadă de 2 ani de la data livrării produsului. Acordarea garanției legale de 2 ani pentru produse este o cerință minimă pentru fiecare stat membru. În cazul în care produsul se defectează într-un termen de 6 luni de la data livrării acestuia se presupune că produsul a fost lipsit de conformitate încă de la livrare – prezumția lipsei de conformitate -, vânzătorul fiind obligat să demonstreze consumatorului că produsul nu a fost lipsit de conformitate la predare.

Pentru a opera prezumția lipsei de conformitate este necesar ca vânzătorul să fie informat despre aceasta în termen de 2 luni de la data la care consumatorul a constatat-o, însă până la împlinirea termenului de 6 luni de la data livrării produsului.

Dacă în cadrul termenului de 6 luni produsul nu prezintă o conformitate, acesta se consideră a fi conform cu contractul.

Termenul de 2 luni nu trebuie interpretat restrictiv – este aplicabil și situației în care neconformitatea devine aparentă în termen de 2 ani de la livrarea produsului.

Indiferent că vorbim de perioada de 6 luni sau de cea de 2 ani, în cazul neconformității produsului consumatorul este îndreptățit să solicite:

 • repararea sau înlocuirea gratuită, într-o perioadă rezonabilă de timp și fără inconveniente majore pentru consumator;
 • reducerea de preț corespunzătoare sau rezoluțiunea contractului, dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau disproporționată sau vânzătorul nu a efectuat repararea într-un termen rezonabil de timp ori fără inconveniente majore pentru consumator; rezoluțiunea contractului nu operează daca neconformitatea este minoră.

Nu uitați! Produsele beneficiază de un termen de garanție legală de 2 ani, astfel că orice lipsă de conformitate, apărută în cadrul acestui termen, trebuie asumată de vânzător fără costuri pentru consumator.

Orice lipsă de conformitate a produsului în perioada de 6 luni se prezumă a exista încă de la data livrării produsului; în acest caz vânzătorul este obligat să dovedească faptul că produsul a fost conform la livrare.

Orice lipsă de conformitate, apărută în cadrul termenului de garanție legală, trebuie adusă la cunoștința vânzătorului în termen de 2 luni de la data apariției defectului.

Potrivit Directivei 1999/44/CE vânzătorul este direct răspunzător față de consumator pentru orice lipsă de conformitate a produsului. Prin urmare, el nu se poate ascunde în spatele producătorului sau furnizorului. Consumatorul nu trebuie sa accepte aceasta, chiar dacă are garanția oferită de producător. Vânzătorul este cel cu care consumatorul a încheiat contractul de vânzare-cumpărare/prestări servicii. Vânzătorul este, așadar, responsabil pentru respectarea contractului, astfel că, pentru soluționarea litigiului, se recomandă consumatorului să se adreseze acestuia.

Atunci când acest lucru se dovedește imposibil și consumatorul consideră că drepturile reglementate de Directiva 1999/44/CE i-au fost încălcate de catre vânzător, acesta se poate adresa ECC Romania.

 • verificați înainte de cumpărarea produsului dorit dacă acesta beneficiază de garanție, care este termenul de garanție și care sunt drepturile dumneavoastră în cadrul acestui termen; verificați dacă este o garanție reală sau dacă vânzătorul se referă numai la dreptul statutar de reclamație;
 • întotdeauna solicitați o garanție în scris, nu trebuie să aveți încredere în promisiunile vânzătorului;
 • citiți cu atenție contractul și clauzele referitoare la garanție; cele mai importante detalii sunt, de obicei, bine ascunse în certificatul de garanție tipărit. Luați-vă timp și citiți cu atenție contractul/certificatul de garanție înainte să cumpărați produsul. Fiți atent, mai ales atunci când lecturați condițiile acordării garanției;
 • verificați dacă garanția este oferită și pentru România; puteți cere repararea sau înlocuirea produsului cu defecte în termen de 2 ani de la cumpărare în toate statele membre ale UE, astfel că puteți cere de la acest vânzător să facă această mențiune în contract;
 • cu toate acestea, lucrurile sunt diferite în caz de garanție comercială, și anume: în cele mai multe din statele membre ale UE, producătorii nu trebuie să ofere garanție pentru produsul lor. Și chiar dacă se oferă garanție, aceasta nu trebuie sa fie aplicabilă în toate statele membre ale UE. De aceea, înainte de cumpărarea unui produs (de exemplu, un computer, un aparat electric, etc.), ar trebui să verificați dacă se pot aplica drepturi de garanție în țara dumneavoastră;
 • pastrați factura/certificatul de garanție timp de 2 ani de la cumpărarea produsului; în toate statele membre ale UE, puteți cere înlocuirea sau repararea unui produs defect. Când se încearcă punerea în aplicare a acestui drept, va trebui să prezentați o factură ca o dovadă a faptului că sunteți cu adevărat proprietarul bunului cumpărat de la vânzător, precum și certificatul de garanție, dacă este cazul.